Welcome from BESC 2014 chairs

V. S. Subrahmanian, Shu Heng Chen, Osmar Zaiane, Herve Martin, Geun Sik Jo, Jian Cao, Huan Liu, Guandong Xu, Wolfgang Nejdl

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Welcome from BESC 2014 chairs'. Together they form a unique fingerprint.