Deep wide-field spectrophotometry of the open cluster M67

Xiaohui Fan, David Burstein, Jian Sheng Chen, Jin Zhu, Zhaoji Jiang, Hong Wu, Haojing Yan, Zhongyuan Zheng, Xu Zhou, Li Zhi Fang, Fuzhen Chen, Zugan Deng, Yaoquan Chu, J. J. Hester, Rogier Windhorst, Yong Li, Phillip Lu, Wei Hsin Sun, Wen Ping Chen, Wean Shun TsayTzi Hong Chiueh, Chih Kang Chou, Chung Ming Ko, Ting Chang Lin, Hui Jean Guo, Yong Ik Byun

Research output: Contribution to journalArticle

190 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Deep wide-field spectrophotometry of the open cluster M67'. Together they form a unique fingerprint.