Deep intermediate-band surface photometry of NGC 5907

Zhongyuan Zheng, Zhaohui Shang, Hongjun Su, David Burstein, Jiansheng Chen, Zugan Deng, Yong Ik Byun, Rui Chen, Wen Ping Chen, Licai Deng, Xiaohui Fan, Li Zhi Fang, J. Jeff Hester, Zhaoji Jiang, Yong Li, Weipeng Lin, Wei Hsin Sun, Wean Shun Tsay, Rogier Windhorst, Hong WuXiaoyang Xia, Wen Xu, Suijian Xue, Haojing Yan, Zheng Zheng, Xu Zhou, Jin Zhu, Zhenglong Zou, Phillip Lu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

99 Scopus citations

Search results

  • Surface photometry of NGC 5907

    Zheng, Z. (Creator), Shang, Z. (Creator), Su, H. (Creator), Burstein, D. (Creator), Chen, J. (Creator), Deng, Z. (Creator), Byun, Y. (Creator), Chen, R. (Creator), Chen, W. (Creator), Deng, L. (Creator), Fan, X. (Creator), Fang, L. (Contributor), Hester, J. J. (Creator), Jiang, Z. (Creator), Li, Y. (Creator), Lin, W. (Creator), Sun, W. (Creator), Tsay, W. (Creator), Windhorst, R. (Creator), Wu, H. (Creator), Xia, X. (Creator), Xu, W. (Creator), Xue, S. (Creator), Yan, H. (Creator), Zhou, X. (Creator), Zhu, J. (Creator), Zou, Z. (Creator) & Lu, P. (Creator), Strasbourg Astronomical Data Center, 2000

    Dataset