Comparative study of field-dependent carrier dynamics and emission kinetics of InGaN/GaN light-emitting diodes grown on (11 2 ̄ 2) semipolar versus (0001) polar planes

Yun Ji, Wei Liu, Talha Erdem, Rui Chen, Swee Tiam Tan, Zi Hui Zhang, Zhengang Ju, Xueliang Zhang, Handong Sun, Xiao Wei Sun, Yuji Zhao, Steven P. Denbaars, Shuji Nakamura, Hilmi Volkan Demir

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

25 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Comparative study of field-dependent carrier dynamics and emission kinetics of InGaN/GaN light-emitting diodes grown on (11 2 ̄ 2) semipolar versus (0001) polar planes'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy